Gwarancje

KARTA GWARANCYJNA

  • Karta gwarancyjna ważna tylko za okazaniem dowodu zakupu (paragon, faktura…)

Dziękujemy Państwu za wybór naszych produktów. Zostały one wykonane zgodnie z wszelkimi wymogami norm

jakościowych na każdym etapie produkcji oraz po jej ukończeniu.

Firma SOSMEB zwana dalej Gwarantem zapewnia Kupującemu najwyższą jakość i prawidłowe długoletnie funkcjonowanie mebli gdy będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gwarant w razie wystąpienia w meblu wady zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad

ustalonych w obowiązujących jednolitych warunkach gwarancyjnych mebli

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i uwagami. Pozwoli to na bezproblemowe i długoletnie użytkowanie naszych produktów.

I) W chwili odbioru lub doręczenie mebla należy sprawdzić:

1) Czy wykonany mebel jest zgodny z zamówieniem

2)Czy mebel wraz z opakowaniem nie noszą jakichkolwiek śladów uszkodzeń

3)Czy mebel posiada wszystkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania elementy takie jak: szuflady, drążki,uchwyty,nogi itp.

 

  • III. Warunki gwarancji

1. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży mebli Kupującemu.

2. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego ważnej karty

gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu w okresie nie dłuzszym niz 14 dni od momentu zauważenia wady

3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady w sprzedanych meblach. Gwarant nie odpowiada za

uszkodzenia mienia będące ich następstwem nawet jeśli były używane zgodnie z przeznaczeniem i w

odpowiednich warunkach.

5. Za usługę gwarancyjną uznaje się wykonanie przez gwaranta bezpłatnych napraw specjalistycznych

mających na celu usunięcie wady mebla.

6. Zgodnie z art.13 ust.4 ustawy z dn.27.lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej gwarancja udzielona na sprzedane meble nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową .

7. Gwarancja dotyczy wyłącznie mebli mieszkaniowych używanych w warunkach indywidualnego

gospodarstwa domowego.

8. Kupujący zgłasza reklamacje na piśmie lub meilowo a ocenę jej zasadności przeprowadza Gwarant .

9. Jeśli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną

wykonuje się u kupującego .

10. Kupujący zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu z Gwarantem przy podjęciu

uszkodzonego elementu lub mebla, a gwarant zobowiazuje sie dokonać naprawy w zakładzie produkcyjnym i dokonać zwrotu

przedmiotu wolnego od wad..

11. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia kupującemu mebla zamiennego na czas naprawy.

12. Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji w tym w szczególności koszty dojazdu i przesyłek kurierskich

obciążają kupującego.

13.W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest nieusuwalna lub jej

usunięcie miałoby negatywny wpływ na walory estetyczne lub funkcjonalne to za zgodą

Kupującego załatwienie reklamacji nastąpi poprzez obniżenie ceny mebla, w którym

stwierdzono wadę.

14.W innych przypadkach świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez wymianę

mebla na nowy, wolny od wad

15.Reklamacje uznane za zasadne będą załatwione w terminie do 30 dni roboczych licząc

od dnia zgłoszenia reklamacji do Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach za zgodą

Kupującego termin załatwienia reklamacji może być wydłużony

16.O wyborze procedury gwarancyjnej decyduje Gwarant

17.Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się, że

Kupujący zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej

IV. Reklamacji nie podlegają :

1.Meble uszkodzone w wyniku nieostrożnego transportu i wnoszeniu mebli do lokalu

2. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu , użytkowania, konserwacji, czyszczenia,

przechowywania mebla oraz wady wynikające z naturalnego zużycia zastosowanych w meblu surowców,

3. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne powstale w wyniku niewłaściwego użytkowania

4. Użytkowaniu niezgodnym z informacjami ujętymi w pkt II regulaminu tj.Zasady użytkowania mebli SOSMEB

5.Zalania mebla wodą i innymi cieczami.

6.Szkody spowodowane przez zwierzęta i owady

7.Szkody wywołane przez działanie wysokiej temperatury i substancje żrące(alkohole,

rozpuszczalniki)

8. Zmiany zachodzące naturalnie, wskutek użytkowania mebla

9. Widoczne na meblu różnice wyglądu i odcieniu, minimalnych różnic w strukturze elementów oraz ułożenia słoi i barw drewna

10. Nierówności struktury i słoi, sęki,przebarwienia,szczeliny wgłębienia i pęknięcia które są efektem ręcznej obróbki, stylizacją mebla oraz zachowaniem i pracą charakterystyczną dla drewna naturalnego.

11. Gdy wady były widoczne w momencie zakupu i kupujący był o nich informowany

12. W przypadku uszkodzeń wynikłych z powodu samodzielnych napraw i przeróbek

wykonywanych na własną rękę bez zgody i wiedzy producenta

13. Wyroby reklamowane ze względu na ich specyficzny zapach użytych surowców, który ulatnia się w

miarę użytkowania.